Ważne!
Fundacja nie stosuje zasady wyłączności.
Potrzebujący pomocy może zostać podopiecznym i w pełni uczestniczyć
w realizowanych projektach bez konieczności rezygnacji
z pomocy innej Fundacji, której jest Podopiecznym.

 

Ogólne zasady udzielania pomocy przez naszą Fundację:

  1. Potrzebujący pobiera ze strony, wypełnia i przesyła na adres fundacji wniosek o przyjęcie podopiecznego do fundacji „Ocean Nadziei”
  2. Do wniosku dołącza:
  3. Fundacja rozpatruje wniosek i udziela odpowiedzi w możliwie krótkim terminie.
  4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres Podopiecznego zostanie przesłany komplet dokumentów:
  5. Po odesłaniu na adres fundacji podpisanych dokumentów wraz z aktualnym zdjęciem Podopiecznego oraz zgodą na nieodpłatne rozpowszechnianie i wykorzystanie przez Fundację wizerunku Podopiecznego , w całości i we fragmentach przedstawionego na zdjęciach przekazanych fundacji a także danych osobowych Podopiecznego obejmujących imię, nazwisko, nazwę schorzenia, wiek, poprzez ich publikację w całości lub we fragmentach na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, na ulotkach, folderach, kalendarzach, plakatach reklamowych, innego rodzaju materiałach reklamowych, rozpowszechnianych przez Fundację dla celów informacyjnych działań Fundacji oraz realizacji celów statutowych Fundacji , kandydat uzyskuje status Podopiecznego Fundacji i automatycznie zostaje włączony w projekty realizowane w ramach działalności fundacji. Wszelką korespondencję należy kierować na adres:

 

Fundacja „Ocean Nadziei”
ul. Poziomki 17
80-297 Banino